Dental Tribune Netherlands - Terms & Conditions

Search Dental Tribune

Algemene voorwaarden

Gebruikers van www.dental-tribune.com zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en condities, plus eventuele aanvullende voorwaarden en condities die op de andere pagina’s van de site zijn geplaatst:

Alle items op de site zijn copyright van Dental Tribune International GmbH. Dit auteursrecht omvat alle teksten, grafieken en het ontwerp van de site. Elke reproductie of herpublicatie van bovengenoemde items is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming.

Dental Tribune is een gedeponeerd handelsmerk van Dental Tribune International GmbH. Elke reproductie of herpublicatie van dit merk is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming.

De website www.dental-tribune.com is een dynamische website, wat betekent dat er regelmatig wijzigingen worden aangebracht. Noch Dental Tribune International GmbH, noch de aan haar gelieerde entiteiten doen impliciet of anderszins toezeggingen over de geschiktheid van een techniek, apparaat of materiaal voor een bepaald doel.

Dental Tribune International GmbH of de aan haar gelieerde entiteiten zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook of winstderving die zou kunnen voortvloeien uit informatie op deze site, ongeacht of Dental Tribune International GmbH op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Het materiaal op www.dental-tribune.com wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en mag niet worden gebruikt ter vervanging van praktijk-, financieel, boekhoudkundig, juridisch of ander professioneel advies dat gebruikers van hun eigen professionele adviseurs kunnen krijgen.

Informatie op www.dental-tribune.com mag niet in de plaats komen van het individuele oordeel van de tandarts van een patiënt over de klinische situatie. De technieken en meningen die op deze site worden gepresenteerd, weerspiegelen de wetenschap van de tandheelkunde op een bepaald moment in de tijd, en gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat verder onderzoek naar deze onderwerpen nieuwe kennis of aanbevelingen kan opleveren.

Dental Tribune International GmbH onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de niet-Dental Tribune International bronnen die op de website www.dental-tribune.com kunnen verschijnen of waarnaar verwezen wordt, en biedt geen garantie over de producten of diensten die zij kunnen leveren.

Sommige delen van www.dental-tribune.com worden gepubliceerd door afzonderlijke organisaties of entiteiten, die als enige verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan. Verklaringen die in deze delen van dental-tribune.com verschijnen, worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven door Dental Tribune International GmbH of een van haar dochterondernemingen. Door te linken naar andere websites, onderschrijft Dental Tribune International GmbH niet noodzakelijkerwijs het beleid, de praktijken of de meningen die op die websites worden geuit. Ook biedt Dental Tribune International GmbH geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de items of claims die daarin zijn opgenomen.

Dental Tribune International GmbH moedigt tandartsen niet aan om via www.dental-tribune.com of een van de aan haar gelieerde sites een bepaalde zakelijke beslissing te nemen op basis van kwesties die hierin aan de orde komen. Zakelijke beslissingen en beslissingen over individuele patiënten en de wijze van handelen zijn persoonlijke beslissingen, en de verantwoordelijkheid voor deze beslissingen berust bij de behandelende tandarts.

advertisement
advertisement