DT News - Netherlands - ‘Bruggen slaan’ voor de mondzorgprofessional

Search Dental Tribune

‘Bruggen slaan’ voor de mondzorgprofessional

Laura van Dee, Ben Adriaanse

Laura van Dee, Ben Adriaanse

wo. 7 november 2012

Bewaar

Het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ heeft veel stof doen opwaaien, niet in de laatste plaats vanwege de plannen voor de zorg. Denk aan de inkomensafhankelijke zorgpremie en het inkomensafhankelijke eigen risico, het afschaffen van de zorgtoeslag en de versobering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Welke punten hiervan raken de mondzorgprofessional direct? We nemen het akkoord kort met u door en focussen op enkele belangrijke zaken.

Basisverzekering wordt naturapolis
De PvdA en de VVD streven naar een concentratie van voorzieningen, zodat hogere kwaliteit tegen lagere kosten mogelijk wordt. Ze willen daarom dat zorgverzekeraars bij het sluiten van contracten niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit selecteren. Dit is volgens het regeerakkoord te bereiken door de basisverzekering te beperken tot een naturapolis, terwijl de restitutiepolis alleen nog voor de aanvullende verzekering zal gelden. Als een patiënt in de toekomst basiszorg ontvangt bij een mondzorgprofessional met wie zijn zorgverzekeraar geen contract heeft gesloten, moet hij (een deel van) de rekening zelf betalen. Contracten maken wordt meer dan ooit een noodzaak.

De Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) toonde zich eerder al bereid om afspraken te maken over de basiszorg om deze op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. De introductie van een naturapolis is een andere oplossing dan de NMT in eerste instantie voor ogen had, maar garandeert volgens de NMT wel goede basismondzorg voor iedereen in Nederland. “Dit punt uit het akkoord betekent dat de mondzorg voor zo’n 25% van de bevolking die wij als NMT rekenen tot de kwetsbaren in onze samenleving (zijnde jeugdigen tot en met 18 jaar, mensen met een beperking en deels ouderen) straks via de publiek gefinancierde basisverzekering toegankelijk blijft.”

Publiek toegankelijke informatie over kwaliteit voor zorgverzekeraars
Een ander belangrijk punt uit het regeerakkoord is het belang van publiek toegankelijke informatie over kwaliteit voor verzekeraars. Het Kwaliteitsinstituut, dat in 2013 van start zal moeten gaan en permanente verbetering van de zorgkwaliteit en kwaliteitstransparantie moet bevorderen, krijgt doorzettingsmacht als de voortgang stokt.

Aanbieders van zorg worden bij declaraties verplicht informatie te verstrekken die aantoont dat kwaliteit geleverd is. Het gros van informatie, bijvoorbeeld voortkomend uit klinische registraties, bestaat al maar moet nog ontsloten worden. Het regeerakkoord vermeldt dat bij het openbaar maken “vanzelfsprekend ook recht gedaan wordt aan de bestaande privacyregelingen.”

Investeren in zorg alleen interessant met langetermijnperspecfief
De mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg zal zo ingeperkt worden dat het alleen interessant is voor investeerders met een langetermijnperspectief, zoals pensioenfondsen. Winstuitkering is alleen mogelijk bij surpluswinst boven 20% solvabiliteit en alleen bij winst uit reguliere exploitatie. Zorgverzekeraars krijgen de mogelijkheid een minderheidsbelang bij zorgaanbieders te verwerven.

Convenanten met zorgverzekeraars over preventie
Het kabinet gaat convenanten afsluiten met zorgverzekeraars over preventie en een gezonde levensstijl, om het zorgstelsel “binnen maatschappelijk en politiek wenselijke bandbreedtes te houden.” De consequenties hiervan voor de (mond)zorg zijn onduidelijk.

Last but not least
Aangezien tandartsen in het algemeen tot de hogere inkomens behoren, zullen zij veel merken van twee veelbesproken plannen: de inkomensafhankelijke zorgpremie en de verlaging van de inkomstenbelasting. De meerderheid van de tandartsen heeft een jaarinkomen van boven € 70.000 en zal daardoor de maximale zorgpremie betalen. Daar staat een verlaging van de hoogste belastingschijf van 52% naar 49% tegenover. Vooral de inkomens die rond of iets boven € 70.000 liggen, lijken door de nieuwe plannen veel koopkracht in te moeten leveren. Wie ruim boven de € 100.000 verdient, profiteert relatief meer van de belastingverlaging en ziet de lastenverhoging daardoor grotendeels gecompenseerd. Gezien de hoogoplopende discussie die is ontstaan en het mogelijk dwarsliggen van de Eerste Kamer is het echter zeer de vraag of de voorliggende plannen tot uitvoer worden gebracht.

(bronnen: Bruggen slaan 2012, NMT)

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement