Angstcultuur bij Tandheelkunde Groningen, leiding stapt op

Search Dental Tribune

Angstcultuur bij Tandheelkunde Groningen, leiding stapt op

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Marieke Epping

Marieke Epping

di. 4 november 2014

save

GRONINGEN – Er heerste jarenlang een angstcultuur binnen de opleiding Tandheelkunde in Groningen. Sommige docenten vertoonden grensoverschrijdend onprofessioneel gedrag en studenten durfden niet te klagen, uit angst voor studievertraging. Dat blijkt uit het rapport van een commissie die na een brandbrief van studenten door het UMCG was ingesteld. Een paar bestuurlijke kopstukken van de opleiding zijn naar aanleiding van het rapport opgestapt, bericht de UniversiteitsKrant.

Rob Hiemstra, directielid van de faculteit Medische Wetenschappen, erkent in een reactie dat de opleiding Tandheelkunde flink op de schop moet. “Het moet weer een veilige leeromgeving worden, waar studenten fouten durven maken.” Hiervoor zijn drastische maatregelen nodig. Reden voor Frank Abbas, hoofd van het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM), en bachelorcoördinator Nynke Blanksma om hun functie neer te leggen.

De commissie werd aangesteld nadat in april dit jaar 23 masterstudenten een brandbrief stuurden naar de opleidingshoofden. Volgens de briefschrijvers heerst er op de opleiding een gevoel van angst, durven studenten niet met eigen initiatieven te komen en is er geen adequate, daadkrachtige leiding. Er wordt kleinerend en denigrerend met de studenten omgegaan, maar studenten durven niet hun beklag te doen uit angst voor represailles in de vorm van slechte beoordelingen of zelfs studievertraging. De studenten vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs door deze negatieve werk- en studiecultuur.

De onderzoekscommissie onderschrijft in haar rapport de observaties uit de brandbrief. Als gevolg van de zorgelijke situatie durven studenten al enige tijd niet openlijk te spreken – zelfs niet in anonieme evaluaties – uit angst voor studievertraging. Volgens de commissie bestaat onder veel van de medewerkers en studenten een gevoel van onveiligheid. “Binnen de opleiding heerst een crisissituatie. Mede hierdoor is bij veel medewerkers een defaitistische houding ontstaan, waardoor een aantal goede docenten is vertrokken en het momenteel onmogelijk is om goede docenten aan te trekken,” zo staat in het rapport.

Er wordt al jaren geklaagd door studenten en medewerkers van Tandheelkunde. Volgens de commissie zijn eerdere rapporten waarin klachten werden besproken en aanbevelingen werden gedaan genegeerd. De commissie concludeert dan ook dat niet alleen de opleiding, maar ook de organisatie van de opleiding “ op vele punten niet voldoet aan de kenmerken van een goede leeromgeving” en dat er flinke verbetermaatregelen nodig zijn.

De eerste aanbeveling die de opleiding overneemt, is dat het hoofd van het CTM voortaan verantwoordelijk is voor zowel onderwijs als onderzoek en patiëntenzorg, waar deze drie taken eerder gescheiden waren. De nieuw aangestelde interimmanager Lina van der Ploeg gaat deze nieuwe taakopzet vormgeven. Ook met de overige aanbevelingen van de commissie gaat zij aan de slag. Zo moet het gezaghebbend leiderschap worden hersteld, een ‘zero-tolerance’-beleid voor onprofessioneel gedrag door docenten worden ingevoerd, het vertrouwen worden hersteld en de communicatie verbeterd. Daarnaast moeten docenten verplicht worden geschoold en wordt het aantal deeltijdaanstellingen verminderd om voor meer stabiliteit te zorgen.

Hoewel de situatie al jaren speelt, gaat er deze keer daadwerkelijk iets veranderen, belooft faculteitsbestuurder Hiemstra. Ook prodecaan onderwijs en opleiding Jan Borleffs is daarvan overtuigd. “Er zijn eerder wel maatregelen genomen, maar die hebben nooit voldoende effect gehad. Nu is het moment om de cultuur te veranderen.” Bachelorcoördinator Blanksma treedt terug om ruimte te maken voor deze cultuurverandering, zegt Borleffs. Ook hoofd CTM Abbas legt zijn functie neer. Volgens Borleffs “zag Abbas zichzelf niet als de juiste persoon om leiding te geven aan een dergelijke grote verandering.”

“Met enkel een paar poppetjes vervangen, is er nog geen cultuurverandering bereikt,” benadrukt Borleffs. “Aan die cultuurverandering gaan we hard werken de komende tijd.” De prodecaan heeft veel vertrouwen in de interim-manager, die moet gaan ontdekken hoe deze verandering kan worden bereikt. “Ze heeft haar sporen verdiend en een fijne neus voor hoe het hier werkt.”

Aan de kwaliteit van de afgestudeerde tandartsen twijfelde de commissie overigens niet. “Die is uitstekend, niet in de laatste plaats door een uiterst gemotiveerde groep ambitieuze, positief ingestelde en resultaat gerichte medewerkers, die geloven in een mooie toekomst voor het CTM.”
(bron: UniversiteitsKrant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement