Dental Tribune Netherlands

Edin vervangt mbo-4 opleiding door branche erkende A-opleiding

September 21, 2020

Een vaktechnisch en onderwijskundig volwaardig alternatief voor startende tandartsassistenten.

- Advertorial -

Toen Edin’s MBO Academy in 2016 startte met de mbo-4 opleiding Tandartsassistent was men nog in de overtuiging dat de mbo-opleiding verplicht zou worden gesteld voor nieuwe tandartsassistenten.

Die overtuiging was gebaseerd op de toezegging van het toenmalige KNMT-bestuur. Per 1 september 2018 zou de verplichting ingaan. Niets bleek minder waar, want toen deze datum naderde werd het standpunt van de KNMT afgezwakt naar slechts ‘een dringend advies’. Een mooi streven, maar de markt interpreteerde dit als ‘niet-verplicht’.

Ondanks een voortvarende start en complimenten van de Onderwijsinspectie over het kwaliteitsniveau van haar mbo-opleiding heeft de directie van Edin toch besloten om de stekker uit het project-mbo te trekken. Een wettelijk erkende mbo-opleiding ontwikkelen, aanbieden en onderhouden vereist zeer forse investeringen. De zorg voor en begeleiding van de mbo-studenten vraagt continue intensieve aandacht van docenten, mentoren en management. De levensvatbaarheid van dit project bleek er - zonder de verplichtstelling - helaas niet te zijn. Op 10 september 2020 kreeg daarom de laatste klas studenten hun begeerde diploma’s (zie foto).

Van wettelijk erkend naar branche erkend

Samen met de ANT heeft Edin ondertussen een reset gemaakt door de inmiddels bekende ABC-structuur verder uit te werken en te implementeren.  Onderwijsproducten en -onderdelen die waren ontwikkeld voor de mbo-opleiding werden omgevormd tot onderdelen voor de A-opleiding. Qua kwalificatiestructuur en leerdoelen is de A-opleiding gelijk aan die van de mbo-opleiding. Het grote verschil zit hem in het bij de A-opleiding ontbreken van de verplichte generieke vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Gebleken is dat juist deze verplichte generieke vakken  voor volwassenen de grootste drempel vormt om aan de mbo-opleiding te beginnen. Men redeneert vaak als volg: “als ik aan zo’n zware opleiding begin, dan moet er ook de waardering tegenover staan in de praktijk”. Maar omdat je ook tandartsassistent kunt worden zonder de mbo-opleiding voelt men dit in de praktijk als een onderwaardering t.o.v. een assistent zonder mbo-diploma. Van de bijna honderd studenten die Edin heeft opgeleid voor het mbo-diploma bleek ruim de helft voor de mbo te hebben gekozen omdat ze dachten dat het verplicht was of werd.

Het blijkt voor niet-leerplichtigen interessanter een goede door de branche erkende opleiding te volgen. Dat alternatief is er nu met de A-opleiding. Kwaliteitscontrole en branche erkenning wordt geborgd door de recent opgerichte onafhankelijke stichting ABC-register tandartsassistentie. Ook is er in opdracht van de ANT een compleet Beroeps- en kwalificatieprofiel ontwikkeld voor de ABC-structuur.

Zie: www.edin.nl/abc-assistent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International