Dental Tribune Netherlands

WGBO gewijzigd: langere bewaarplicht tandheelkundige dossiers

June 18, 2019

DEN HAAG – De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met enkele wijzigingen van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet staat de relatie tussen de cliënt en zorgverlener centraal.

Volgens de WGBO hebben cliënten recht op begrijpbare informatie over hun medische situatie en eventuele behandeling, inzage in het medisch dossier, privacy en geheimhouding van medische gegevens, vrije keuze uit zorgverleners, vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid en het geven van toestemming voor een medische behandeling. Zorgverleners mogen immers alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. Alleen bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen, mag een zorgverlener volgens de wet behandelen onder dwang.

De patiënt wordt voorgelicht door de zorgverlener, waarna een eventuele behandeling wordt bepaald. In de nieuwe wet wordt dit concept vervangen door een model waar ‘samen beslissen’ centraal komt te staan. Er zal tijdig overlegd moeten worden met de patiënt. Daarnaast dient de patiënt geïnformeerd te worden over de mogelijkheid om van een behandeling af te zien, andere onderzoeken en behandelingen door andere zorgverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan.

De wetswijziging heeft ook gevolgen voor de bewaarplicht van medische dossiers. Dit zal in de toekomst verlengd wordt van vijftien naar twintig jaar. De bewaarplicht gaat, zoals nu ook gebruikelijk is, in op het moment van de laatste wijziging in het dossier.

Ook is in de wet opgenomen dat nabestaanden onder bepaalde voorwaarden inzage kunnen krijgen in een dossier. Dit is mogelijk wanneer:

  • Een patiënt bij leven toestemming heeft vastgelegd.
  • Er op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen.
  • De nabestaande een zwaarwegend, aannemelijk te maken belang heeft.
  • Het de ouders en voogd van een overleden kind betreft. Voor hen wordt een bijzondere regeling voor inzage voorgesteld.

Wanneer de wet daadwerkelijk van kracht gaat, is nog onbekend.

(bron: Medisch Contact, KNMG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International