Dental Tribune Netherlands

Aanvraagprocedure en bezwaarmogelijkheden continuïteitsbijdrage

Een aanvraag van de continuïteitsbijdrage (CB) heeft invloed op de definitieve vaststelling van de hoogte van de NOW. (foto: Pixabay/3D Animation Production Company)
June 17, 2020

DEN HAAG – Vanaf 18 mei kunnen mondzorgverleners een continuïteitsbijdrage (CB) aanvragen. Echter, menig praktijkhouder twijfelt of dit wel verstandig is. Velen hebben in een vroeg stadium de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd en een aanvraag CB heeft invloed op de definitieve vaststelling van de hoogte van de NOW.

Zorgaanbieders die omzetderving hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro.

Individuele situaties
Het aanvragen van de CB gaat gepaard met diverse juridische voorwaarden, waaronder het rechtstreeks declareren bij de verzekeraar, een lagere vergoeding voor ‘inhaalzorg’ en het niet kunnen wijzigen van de juridische structuur gedurende de looptijd van de CB. Tijdens de aanvraag van de CB wordt weinig tot geen rekening gehouden met individuele situaties van mondzorgverleners. Dit kan ervoor zorgen dat de hoogte van de bijdrage niet juist wordt vastgesteld, en mogelijk tot grote gevolgen leiden.

Bezwaar maken
Zorgaanbieders die het niet eens zijn met de vaststelling of hoogte van de CB kunnen binnen vier weken na dagtekening van de bevestigingsbrief waarin de zorgverzekeraar de CB kenbaar heeft gemaakt een klacht indienen. De zorgverzekeraar neemt binnen vier weken een beslissing over de klacht. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Bezwaar maken kan zin hebben wanneer een mondzorgverlener zich bijvoorbeeld niet kan vinden in de vaststelling van de hoogte van de CB, omdat de normomzet niet juist is vastgesteld of als de specifieke situatie van de zorgaanbieder niet meegenomen is in de bepaling van de continuïteitsbijdrage. Ook kan bezwaar maken effectief zijn als een mondzorgverlener te horen krijgt geen aanspraak te maken op de CB. Het is raadzaam om de berekening van de CB te controleren op juistheid. Veel gegevens worden automatisch door Vektis gegenereerd. Hierdoor is het mogelijk dat gerealiseerde omzet op een (andere) AGB bijvoorbeeld niet in de berekening is meegenomen.

Scroll down
advertisement

Klachten over juridische voorwaarden van de CB – zoals de lagere vergoeding voor inhaalzorg – zullen minder effectief zijn. Deze voorwaarden worden immers geaccepteerd bij het aangaan van de CB en maken dus deel uit van de compensatieregeling. Ook heeft het waarschijnlijk geen zin om een klacht in te dienen als de meegenomen omzet niet representatief is omdat net een praktijk is gestart of sprake is van een uitbreiding en/of groei van een praktijk.

Mondzorgverleners kunnen tot uiterlijk 30 juni de maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming.

(bronnen: Dental Info, ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 6, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International