DT News - Netherlands - Europese kijk op kansen en uitdagingen voor de dentale professie

Search Dental Tribune

Europese kijk op kansen en uitdagingen voor de dentale professie

Dr. Marco Landi is voorzitter van de Council of European Dentists (CED). (foto: Dr. Marco Landi)
Dr. Marco Landi, CED-voorzitter

Dr. Marco Landi, CED-voorzitter

wo. 27 maart 2019

Bewaar

De Council of European Dentists (CED) heeft grote zorgen geuit over de druk die zowel beroepsbeoefenaren als patiënten te wachten staat. Puur marktgestuurde dentale ketens zetten patiëntveiligheid op het spel door mismanagement en een verkeerde behandeling van patiënten en medewerkers. Terwijl adverteren voor tandartsen aan strikte regels gebonden is, kunnen dentale ketens een agressievere aanpak kiezen. Daarom hebben nationale wetgevers de verantwoordelijkheid om patiënten voorop te stellen en te garanderen dat zij de mondzorgbehandeling krijgen die ze verdienen.

De CED is een Europese non-profit organisatie, voorheen bekend als de EU Dental Liaison Committee, die meer dan 340.000 Europese tandartsen vertegenwoordigt. De organisatie maakt zich sterk voor een hoog niveau mondgezondheid, tandheelkunde en mondzorg, om zo een bijdrage te leveren aan veilige gezondheidszorg en de belangen van mondzorgprofessionals in de EU te behartigen. Om dit te doen, heeft de CED de afgelopen jaren onophoudelijk gewerkt om EU-wetgeving te verbeteren en onderwerpen die tandartsen aangaan op de politieke agenda te krijgen. Het gaat hierbij onder meer om uiteenlopende zaken als professionele bevoegdheden, patiëntveiligheid, planning van het aantal arbeidskrachten, antibioticaresistentie, dentale materialen, medische apparatuur en e-health.

De dentale beroepsgroep en tandheelkundige behandelingen ontwikkelen zich constant. Nieuwe technologieën, nieuwe materialen en nieuwe apparatuur zorgen zowel voor enorme kansen als voor grote uitdagingen. Aan de ene kant moeten tandartsen tegenwoordig digitaal steeds behendiger zijn, aan strikte wetgeving voldoen op het gebied van dataprotectie en binnen een beperkt gezondheidszorgbudget werken. Aan de andere kant hebben ze toegang tot meer onderzoek, betere instrumenten en betere materialen.

Ondanks al deze ontwikkelingen, blijft de leidende gedachte van de CED hetzelfde: Europeanen moeten toegang hebben tot mondzorg die van hoge kwaliteit is, gegeven door goed opgeleide, geschoolde en volledig competente tandartsen die de laatste en meest passende technologie met een evidence-based aanpak gebruiken. De CED streeft er daarom naar om te garanderen dat de dentale professie adequate wet- en regelgeving behoudt en dat de huidige mondzorgteams nieuwe uitdagingen aankunnen en patiënten de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Er moet worden benadrukt dat tandartsen en andere mondzorgprofessionals een unieke dienst aanbieden. Het aanbieden van gezondheidszorg is geen basisdienst en valt buiten de marktgestuurde vraag en aanbod van andere beroepen, zoals loodgieters, ski-instructeurs of vertalers. Helaas maken sommige regelgevende instanties geen onderscheid en trachten zij om het vrijemarktdenken, inclusief concurrentie, op de tandheelkunde toe te passen, vanwege budgettaire druk of vanwege politieke motieven.

Met dit in gedachten, heeft de CED met bezorgdheid de laatste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsmatige tandheelkunde in Europa gadegeslagen. Organisaties, vooral gerund door investeringsmaatschappijen, starten op meerdere plaatsen tandartspraktijken, ofwel in een bepaald land ofwel in verschillende landen, vaak meer vanuit de wens een hoog rendement te behalen dan het leveren van de juiste mondzorg aan patiënten. Vaak worden deze organisaties geleid door een manager die geen tandarts is, en zijn tandartsen verworden tot werknemers. De CED is bezorgd dat de commerciële belangen die het businessmodel van zulke organisaties bepalen, van invloed zijn op de algehele patiëntveiligheid door verschillende factoren, zoals gebrekkige behandelingen, onbevredigende arbeidsvoorwaarden en onvoldoende beschikbaarheid van zorg. Incidenten in Spanje en Frankrijk hebben verontrustende voorbeelden laten zien waarbij enkele tandartsketens de patiëntveiligheid hebben veronachtzaamd. Patiënten kregen niet de juiste zorg en in sommige gevallen werd hen zelfs schade aangedaan. Om aandacht te krijgen voor deze verontrustende ontwikkelingen, heeft de CED General Meeting in november 2018 een motie aangenomen over corporate tandheelkunde in Europa.

Het adverteren met tandheelkundige diensten is een ander onderwerp van discussie in Europa. Het Hof van Justitie bracht in mei 2017 een voorbereidend besluit uit waarin gesteld wordt dat een algemeen verbod op adverteren buitensporig is, maar dat de bescherming van gezondheid beperkingen op het gebied van adverteren kan rechtvaardigen. Het Hof stelde dat het promoten van verkeerde of overbodige zorg, het misleiden van patiënten, het schaden van het imago van de beroepsgroep en het schaden van de relatie tussen tandarts en patiënt, de veiligheid van zorg en het aanzien van de beroepsgroep kan ondermijnen. Terwijl tandartsen gebonden zijn aan nationale regelgeving, wetten en richtlijnen op het gebied van adverteren door zorgprofessionals, zijn tandartsketens dat niet. Voorbeelden laten zien dat sommige ketens patiënten willen aantrekken door meer agressieve marketing die zich focust op tarieven en betaalplannen. Het is aan de nationale wetgevende instanties om hier een eind aan te maken, om te garanderen dat patiënten niet misleid worden en dat zij de mondzorg krijgen die ze verdienen.

De CED is er trots op 340.000 praktiserende tandartsen in Europa te vertegenwoordigen en we staan klaar om de huidige en toekomstige kansen te grijpen en de uitdagingen aan te gaan op het gebied van mondzorg en tandheelkunde.

(bron: Dental Tribune International)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement