DT News - Netherlands - Intraorale scanners nuttig voor communicatie met kinderen

Search Dental Tribune

Intraorale scanners nuttig voor communicatie met kinderen

Onderzoekers stellen in een recent onderzoek over het gebruik van intraorale scanners in de kindertandheelkunde dat de technologie "kan worden aanbevolen als een visueel hulpmiddel om de communicatie van tandheelkundige bevindingen te verbeteren". Foto: 123RF

GIESSEN, Duitsland ‒ Onderzoekers in Duitsland hebben de doeltreffendheid van intraorale scanners als communicatiemiddel in de kindertandheelkunde bestudeerd door het begrip van informatie in een mondelinge uitleg te vergelijken met informatie die wordt aangevuld met een scan van de mond van de patiënt. Volgens de onderzoekers heeft de technologie een positief effect en kan het gebruik van intraorale scans leiden tot meer acceptatie van behandelingen door primaire verzorgers.

In het onderzoek ondergingen in totaal zestig kinderen een tandheelkundig onderzoek. Bij de helft van hen werd de mond gescand met behulp van de intraorale scanner TRIOS 4. Informatie over het gebit van de patiënten en de voorgestelde behandelplannen werd mondeling aan de primaire verzorgers in de controlegroep uitgelegd. De intraorale scans werden gebruikt als visueel hulpmiddel naast de mondelinge uitleg voor de onderzoeksgroep. Vervolgens vulden de primaire verzorgers een vragenlijst in over de diagnoses van de kinderen, de behoefte aan behandeling en de mondhygiëne.

De patiënten hadden in totaal 441 blijvende elementen en 276 melkelementen. In het melkgebit hadden in totaal 114 elementen cariës, ontbraken 13 elementen en waren 24 elementen gevuld. Van de blijvende elementen vertoonden 42 elementen carieuze laesies, ontbraken er 3 en waren er 35 gevuld. Molar-Incisor Hypomineralisation werd waargenomen in 28 elementen, en er waren 2 gevallen van laterale occlusie.

De onderzoekers merkten een significant verschil op tussen de antwoorden op de vragenlijst van de twee groepen. De onderzoeksgroep kon 85,5% van de vragen juist beantwoorden, vergeleken met 57,2% in de controlegroep. De controlegroep had met name moeite met het beantwoorden van vragen over de behandelingsbehoefte en de voorgestelde behandeling.

De onderzoekers lichten toe dat de ouders in de onderzoeksgroep een aanzienlijk beter begrip toonden van de mondgezondheid van hun kinderen en dat het gebruik van intraorale scans als visueel hulpmiddel de behandelend tandarts in staat had gesteld om de aangetaste elementen of gebieden die verbeterde mondhygiëne vereisten specifieker te omschrijven. "De aandoeningen die de geplande behandeling nodig maakten werden beter begrepen, wat kan leiden tot een betere acceptatie van de behandeling," schrijven ze.

"Een intraorale scan kan worden aanbevolen als een visueel hulpmiddel om de communicatie over tandheelkundige bevindingen met primaire verzorgers in de kindertandheelkunde te verbeteren, omdat deze het begrip aanzienlijk verhoogt, vooral over behandelingskwesties," concluderen de auteurs.

Het onderzoek, getiteld ‘Improving the communication of dental findings in pediatric dentistry by using intraoral scans as a visual aid: A randomized clinical trial’, werd op 17 januari 2024 gepubliceerd in Dentistry Journal.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement