Eerste Kamer stemt in met “ingrijpende” klachtenwet

Search Dental Tribune

Eerste Kamer stemt in met “ingrijpende” klachtenwet

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Marieke Epping

Marieke Epping

do. 15 oktober 2015

save

DEN HAAG – De Eerste Kamer heeft begin oktober ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Beroepsorganisaties van eerstelijns zorgverleners, waaronder ANT en KNMT, hebben tot op het laatst tevergeefs bezwaar gemaakt tegen het voorstel, dat volgens hen een Amerikaanse claimcultuur in de hand werkt. De nieuwe wet over het leveren van goede zorg en afhandeling van klachten gaat per 1 januari 2016 in.

De nieuwe wet vervangt twee wetten: de Kwaliteitswet zorginstelling en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De wijziging in wetgeving heeft ingrijpende gevolgen voor de tandarts. Zo moet elke tandarts een beroep kunnen doen op een gekwalificeerde klachtenfunctionaris die kan bemiddelen tussen tandarts en patiënt. Ook moet een tandarts binnen zes weken na melding van de klacht een beslissing nemen over de afwikkeling.

Zowel KNMT als ANT ageerde ook de afgelopen weken nog fel tegen het wetsvoorstel. Zo wees de KNMT erop dat de gewenste kwaliteitsimpuls in de nieuwe plannen juist in het gedrang komt. “Het risico op een claim, door de vermenging van de klacht- en claimafhandeling bij de geschillencommissie, heeft negatieve invloed op de openheid van zorgverleners na een incident en tijdens de klachtafhandeling. Hierdoor wordt de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en patiënt mogelijk geschaad en bestaat het risico dat er een verzakelijking van de relatie ontstaat. Defensief handelen bij zorgverleners kan hiervan een gevolg zijn. En dat betekent medisch gezien vaak slechtere zorg voor patiënten,” stelt de vereniging op zijn website. De ANT vreest een toename van het aantal claims en hoge (klachtafhandelings)kosten voor vooral kleinere praktijken; daarnaast vindt de vereniging de termijn van zes weken veel te krap.

Voor de nieuwe regelgeving rondom kwaliteit geldt een overgangsperiode van een halfjaar, voor de regelgeving rondom klachten en geschillen een jaar. Zowel ANT als KNMT hebben stappen gezet om hun leden te ondersteunen bij de invoering ervan. De ANT werkt aan een nieuwe klachtenregeling voor haar leden en gaat onderzoek doen naar de mogelijkheid om een specifieke mondzorg-geschillencommissie op te richten. De KNMT meldt ook dat de bestaande klachtenregeling reeds wordt aangepast naar de nieuwe wetgeving. Daarnaast onderzoekt de vereniging op welke wijze leden zich kunnen aansluiten bij een bestaande of nieuwe geschillencommissie.

De belangrijkste aanpassingen op een rij volgens ANT en KNMT:

  • Patiënten krijgen recht op keuze-informatie over de aangeboden zorg, inclusief informatie over tarieven, kwaliteit en ervaringen van andere patiënten.
  • Medische fouten moeten verplicht aan de patiënt gemeld worden, zowel de aard als de toedracht van het incident, en deze moeten worden vastgelegd in het medisch dossier.
  • Praktijkhouders moeten actief de referenties te checken van nieuwe tandartsen en mondhygiënisten die bij hen in dienst treden.
  • Tandartsen die zorg verlenen aan bepaalde kwetsbare patiëntengroepen zullen in sommige situaties een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten overleggen.
  • Praktijkhouders moeten voor hun medewerkers een interne procedure gaan vaststellen waarbinnen medewerkers veilig incidenten kunnen melden en evalueren (Veilig Incident Melden systeem).
  • De verplichting om een kwaliteitsjaarverslag op te stellen komt te vervallen.
  • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een tandarts/mondhygiënist moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
  • De tandarts moet kunnen beschikken over een gekwalificeerde klachtenfunctionaris. Deze zal de patiënt kunnen ondersteunen in het voorleggen van de klacht en bemiddelen tussen tandarts en patiënt. Binnen zes weken moet de tandarts een beslissing nemen over een klacht.
  • Als de patiënt het niet eens is met het besluit van de tandarts, dan kan hij zijn klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze zal een bindende uitspraak doen en kan een schadevergoeding toekennen. Net als in de huidige situatie kan de patiënt ook naar de burgerlijk rechter stappen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement