Dental Tribune Netherlands

Nieuw ANT-onderzoek fileert marktscan NZa

By Laura van Dee
December 03, 2013

HEEMSTEDE – De rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het experiment met vrije tandartstarieven waren ondeugdelijk en misleidend. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door onderzoeksbureau Milliman in opdracht van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Het besluit om in 2012 het experiment met de vrije tarieven vroegtijdig te stoppen vanwege bewuste prijsopdrijving door tandartsen was dan ook voorbarig en onterecht, concludeert de ANT. “De NZa en de politiek wilden veel te snel resultaten en hebben zich laten leiden door een tunnelvisie met alle kwalijke gevolgen van dien,” stelt voorzitter Jan Willem Vaartjes.

Berekeningen van Milliman tonen aan dat tandartsen in 2012 slechts een inflatiecorrectie van bijna 3% hebben doorgevoerd, lager dan de door de NZa voorgenomen indexatie voor dat jaar. Prijsstijgingen van meer dan 10%, zoals gecommuniceerd in de marktscans van de NZa, blijken niet alleen onjuist, maar bovendien gebaseerd op methodologische tekortkomingen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de prijsstijgingen vooral zijn veroorzaakt door factoren die niet het gevolg zijn van de invoering van de vrije prijsvorming, maar door vormwijzigingen van de NZa zelf. Die deelde de behandelingen opnieuw in en bracht 480 declaratiecodes terug tot 180 geclusterde codes. Maximaal 3% prijsstijging kan worden toegerekend aan deze overgang naar nieuwe prestatiecodes, waarvoor de NZa verzuimd heeft een conversietabel en referentietarieven beschikbaar te maken voor tandartsen. Ook is de NZa niet in staat gebleken om op correcte wijze de referentietarieven 2011 te berekenen.

Het stoort de ANT dat de NZa niet onderzocht of vermeldde wat de relatie was tussen de vergelijkbaarheid en complexiteit van de behandelingen en de gemeten prijsstijging in 2012 ten opzichte van 2011. “Door de afwezigheid van referentieprijzen zijn veel tandartsen op het verkeerde been gezet. Zij hebben – naar eer en geweten – getracht prijzen te berekenen bij deze nieuwe codes,” vindt de ANT.

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) schrijft op haar website dat deze uitkomsten in lijn zijn met onderzoeken die de NMT eerder al liet doen naar de ontwikkeling van de tarieven en de manier waarop de beroepsgroep daarmee is omgegaan.

De bevindingen van Milliman roepen volgens de ANT belangrijke vragen op over de werkwijze van de NZa. Ze laten zien dat er grond voor gerede twijfel is aan de onderbouwing van beslissingen die op basis van de marktscans zijn genomen. Opzienbarend, omdat de NZa tot nu toe elke vorm van kritiek van tafel veegde en de schuld eenzijdig bij de tandartsen bleef leggen. “Tandartsen zijn volkomen onterecht in het beklaagdenbankje gezet,” aldus Vaartjes.

De organisatie overweegt maatregelen te treffen tegen de NZa, maar hoopt dat het zover niet hoeft te komen. “We hopen dat de NZa het rapport van Milliman serieus neemt en met ons in dialoog gaat, zodat we collectief kunnen werken aan een aantal belangrijke dossiers,” vertelt Vaartjes. De ANT is er voorstander van opnieuw te experimenteren met bandbreedtes in de tarieven, eventueel op kleinere schaal. Volgens de organisatie heeft dit tot positieve ontwikkelingen op het gebied van service en kwaliteit voor de consument geleid.

Milliman is wereldwijd één van de grootste onafhankelijke consultancybureaus op het gebied van actuarieel onderzoek, onder andere in de zorg. (bronnen: ANT, NMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 10, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International