Verzet tegen wet jaarverantwoordingsplicht zet door

Search Dental Tribune

Verzet tegen wet jaarverantwoordingsplicht zet door

Foto: (Canva/Pexels)
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

di. 27 juni 2023

Bewaar

UTRECHT – Uit Kamervragen blijkt dat een groot aantal partijen in de Tweede Kamer zich zorgen maakt over de jaarverantwoordingsplicht die voortkomt uit de Wet toetreders zorgaanbieders (Wtza). De Eerstelijnscoalitie, bestaande uit negen partijen uit de eerste lijn, voelt zich hierdoor gesteund in haar verzet tegen de jaarverantwoordingsplicht.

De Eerstelijnscoalitie* stelt dat het draagvlak onder eerstelijns zorgaanbieders voor de wetgeving ontbreekt en steeds verder afbrokkelt. De verplichting brengt extra administratieve lasten met zich mee voor zorgaanbieders in de eerste lijn. Vooral kleinschalige zorgaanbieders vrezen en ervaren nu al dat de administratieve lasten ten koste gaat van hun tijd voor patiëntenzorg, aldus de coalitie.

Begin juni kwam minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) met een reactie op de Kamervragen waarin zij niet bereid lijkt om de jaarverantwoordingsplicht voor de eerstelijnszorg te beperken. Ze stelt onder meer dat zij, vanuit haar gesprekken met zorgaanbieders in de eerste lijn, de klachten over een doorgeslagen verantwoordingsplicht en toename van regeldruk en de gevolgen die dat in de praktijk heeft, niet herkent.

De Eerstelijnscoalitie blijft daarom aandringen op reparatie van de wetgeving. Hiervoor gaat de coalitie de komende maanden concrete verhalen in kaart brengen door 25 interviews te houden met zorgverleners uit de achterban van de organisaties die aangesloten zijn bij de Eerstelijnscoalitie. Daarnaast gaat de coalitie kennissessies organiseren waarin ze met politiek en ambtenaren in gesprek gaan over nut, noodzaak, effecten van en oplossingen voor de stapeling van verantwoordingseisen en lastendruk voor kleine zorgaanbieders.

* De Eerstelijnscoalitie is een samenwerking van de KNMT, ONT, NVM-mondhygiënisten, NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten) en PPN (Paramedisch Platform Nederland).

Bron: KNMT

Wat is de jaarverantwoordingsplicht?

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. De wet regelt het toezicht op zorgaanbieders en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Hiermee verwacht het ministerie van VWS fraude in de zorg beter te kunnen aanpakken.

De Wtza heeft zorgaanbieders vanaf 1 januari 2023 verplicht om jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over hun financiële bedrijfsvoering, resultaat en vermogen. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders, die (deels) met collectieve middelen worden bekostigd, aanspreekbaar moeten zijn op de professionaliteit en de integriteit van hun bedrijfsvoering. Deze regel geldt voor zowel praktijkhouders als zzp'ers die vanuit een BV werken. Deze regel geldt niet voor zzp'ers met een eenmanszaak. Er gelden ook transparantieregels, zodat de bedrijfsvoering inzichtelijk en controleerbaar is.

Voor een tandarts of tandarts-specialist, tevens eigenaar van een praktijk betekent dit dat je de voorgeschreven kengetallen en een ingevulde vragenlijst moet aanleveren. Voor tandartsen of tandarts-specialisten die door middel van een maatschap of een VOF een praktijk uitoefenen, geldt dat de maten geen verplichtingen hebben, maar de maatschap met financiële informatie en een vragenlijst aanleveren. Voor tandartsen en tandarts-specialisten die door middel van een BV of andere rechtspersoon werkzaam zijn, met of zonder praktijk, geldt dat ze financiële informatie en een vragenlijst moeten aanleveren. De aard van de financiële informatie en omvang van de vragenlijst is in alle gevallen afhankelijk van de omvang van de praktijk.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement