DT News - Netherlands - Casuïstiek AVG en zorgwetgeving deel 2: De patiënt verzoekt om inzage in of aanpassing van zijn dossier

Search Dental Tribune

Casuïstiek AVG en zorgwetgeving deel 2: De patiënt verzoekt om inzage in of aanpassing van zijn dossier

Annemarie Smilde en Erik van Dam

Annemarie Smilde en Erik van Dam

di. 10 mei 2022

Bewaar

Veel mondzorgverleners vragen zich af hoe de privacywetgeving precies uitpakt binnen de gezondheidszorg. Meer in het bijzonder: hoe verhoudt deze zich tot de diverse onderdelen van de Nederlandse zorgwetgeving? Annemarie Smilde en Erik van Dam (beiden VvAA) schenen hierop hun licht in Dental Tribune nr. 10 (december) van vorig jaar, onder de noemer ‘AVG en zorgwetgeving’. In een serie lichten ze in Dental Tribune de drie in december beschreven situaties nader uit aan de hand van enkele concrete casussen. Deze keer gaan de voorbeelden over de inzage in en aanpassing van de verslaglegging op verzoek van een patiënt.

In de imaginaire mondzorgpraktijk Sondelaar vraagt een patiënt aan de assistent hoe hij (online) inzage krijgt in zijn dossier. In het praktijkoverleg vraagt de assistent hoe ze zorgvuldig om kan  gaan met het recht op dossierinzage.

De patiënt heeft geen recht op online inzage ofwel inzage op afstand zonder tussenkomst van zijn zorgverlener, bijvoorbeeld via een patiëntportaal. Wel heeft hij recht op ‘elektronische’ inzage, op grond van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Deze wet stelt geen eisen aan de wijze waarop elektronische inzage wordt verleend. Het  bieden van inzage via een beeldscherm in de praktijk is voldoende. De patiënt kan volgens de Wabvpz ook om een elektronisch afschrift van zijn dossier vragen. U kunt daarvoor een pdf-bestand van het dossier aan de patiënt e-mailen via een beveiligde verbinding of deze op een USB-stick zetten en persoonlijk overhandigen.

Vraagt een patiënt om een kopie van zijn dossier (in pdf-formaat of op papier), dan zijn de volgende uitgangspunten van belang, vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

 • Verstrek alleen een kopie van het dossier nadat de identiteit de verzoeker is vastgesteld.
 • Bij een verzoek van een ander dan de patiënt: ga na of deze kan worden beschouwd als vertegenwoordiger.
 • Verwijder gevoelige gegevens van derden uit het dossier.
 • Gebruik bij verzending per mail een veilige verbinding.
 • Verstuur fysieke post alleen aangetekend.
 • Check de identiteit bij het ophalen van een dossier. Is de ophaler een ander dan de patiënt: controleer de machtiging van de patiënt (tenzij hij een vertegenwoordiger is).
 • Verstrek een gevraagde kopie in ieder geval binnen één maand. Laat het voor die tijd weten als er meer tijd voor nodig is. En: hoeveel tijd (maximaal twee maanden volgens de AVG).
 • Breng geen kosten in rekening voor een kopie van het dossier.

Een vader van een patiënte van 15 jaar verzoekt de praktijk om een kopie van het dossier van zijn dochter te sturen. Hij wil weten welke behandelingen hebben plaatsgevonden. De man is gescheiden en de moeder wil hem geen informatie geven.

Wilsbekwame patiënten vanaf 12 jaar oefenen hun rechten, waaronder op een kopie van het dossier, zelfstandig uit. De ouders van kinderen tot 16 jaar hebben nog wel een beperkt recht op inzage in of een kopie van het dossier van hun kind, namelijk voor zover het gaat om gegevens uit dit dossier die zij nodig hebben om samen met hun kind toestemming te geven voor een behandeling of onderzoek. Voor meer is de toestemming van de dochter nodig.

Ook hier gelden aandachtspunten:

 • Verstrek inzage of kopie van gegevens niet als dit schadelijk is voor het kind. Bijvoorbeeld als het kind gevraagd heeft deze niet te delen of bij een vermoeden van kindermishandeling.
 • Doe dit ook niet als dit de privacy van een derde schaadt. Bijvoorbeeld bij informatie van de ene ouder over de andere ouder in geval van een vechtscheiding.

Tandarts Sondelaar krijgt van een patiënt het verzoek specifieke informatie in zijn dossier aan te passen of anders te verwijderen. Sondelaar weet dat de patiënt het dossier nodig heeft ter onderbouwing van een schadeclaim na een fietsongeluk.

Een patiënt kan volgens de AVG alleen om correctie van zijn gegevens vragen als deze feitelijk onjuist zijn. En niet om aanpassing van professionele oordelen, zoals bevindingen en conclusies van Sondelaar. De patiënt heeft wel het recht om een eigen verklaring met aanvullende informatie of zijn visie in het dossier te laten opnemen (AVG, WGBO).

Sondelaar moet desgevraagd gegevens uit het dossier van de patiënt verwijderen (‘vernietiging’), tenzij een wet verplicht tot het langer bewaren (in de mondzorg alleen in universitaire centra aan de orde). Vernietiging hoeft ook niet plaats te vinden indien het belang van een ander bij het bewaren van het dossier zwaarder moet wegen. Zoals het belang van de mondzorgverlener zelf bij een aangekondigde klacht of claim. Vernietiging mag ook niet in strijd zijn met goed hulpverlenerschap. Denk aan een situatie waarin sprake is van kindermishandeling.

Tot slot nog enige tips voor het omgaan met een vernietigingsverzoek:

 • Bespreek het verzoek en mogelijke alternatieven voor vernietiging met de patiënt.
 • Wijs de patiënt op de risico’s van het verwijderen van gegevens.
 • Bewaar bij overgaan tot vernietiging het verzoek daartoe buiten het dossier en noteer bij een gedeeltelijke vernietiging in het dossier dat gegevens zijn verwijderd op verzoek van de patiënt.
 • Stuur bij weigering van het verzoek binnen een maand een gemotiveerde schriftelijke reactie en wijs de patiënt daarbij op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over de auteurs

Mr. Annemarie Smilde is sr. specialist gezondheidsrecht VvAA en drs. ing. Erik M. van Dam is sr. adviseur kennismanagement VvAA. Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u bellen met de VvAA juridische helpdesk, tussen 8:00 en 17:30 uur op nummer 030 247 49 99.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement