Dental Tribune Netherlands

Grote praktijken moeten cliëntenraad regelen

December 02, 2020

AMSTERDAM – Vanaf 1 juli 2020 moeten mondzorgpraktijken met meer dan 25 werkzame zorgverleners beschikken over een cliëntenraad (of: patiëntenraad). Het nieuwe model medezeggenschapsregeling helpt praktijken met het maken van keuzes en het vastleggen van afspraken over de medezeggenschap.

Een cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënt. In de praktijk zijn het de mondzorgpraktijk en de cliëntenraad (ook wel de patiëntenraad genoemd) die invulling geven aan de medezeggenschap en de inbedding van de raad. Alle afspraken en keuzes worden vastgelegd in een medezeggenschapsregeling. De ANT en de KNMT, InEen, LHV en KNGF hebben gezamenlijk het model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg ontwikkeld. Hiermee willen ze praktijken op weg helpen.

Het model voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en biedt bovendien keuzemogelijkheden. Deze mogelijkheden, zoals de mogelijke aanvullingen vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) staan beschreven in een toelichting bij het model. Op deze manier is het mogelijk dat iedere praktijk de regeling aanpast aan de eigen situatie.

Er zijn verschillende downloads beschikbaar gesteld die te gebruiken zijn:

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aangegeven niet direct vanaf 1 juli te handhaven. Praktijken moeten wel kunnen aantonen bezig te zijn met de medezeggenschapsregeling, maar krijgen tot 31 december 2020 de tijd om afspraken te maken met de patiëntenraad.

In september is in lid 2 en 3 toegevoegd dat de patiëntenraad nooit persoonsgegevens van patiënten verstrekt. Dit om de privacy van de patiënt beter te waarborgen. Uit naam van de patiëntenraad kunnen er wel uitnodigingen en enquêtes verstuurd worden. Patiënten kunnen op deze manier zelf aangeven of zij ergens aan willen deelnemen. Aan artikel 9 over geheimhouding is bovendien toegevoegd dat het essentieel is dat de zorgaanbieder en de patiëntenraad zich realiseren dat zij nooit over individuele patiënten mogen spreken.
Zorgaanbieders die reeds bezig zijn met de inrichting van de patiëntenraad, hoeven naar aanleiding van de doorgevoerde wijzigingen geen actie te ondernemen. Wel dienen zij op de hoogte te zijn van de aanpassingen die zijn doorgevoerd.

De KNMT heeft een stappenplan gepubliceerd voor het oprichten van een patiëntenraad. Daarnaast is er een whitepaper te downloaden over medezeggenschap en inspraak van cliënten in de zorg.

(bron: KNMT)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International