Verplichte nascholing tandarts komt dichterbij

Search Dental Tribune

Verplichte nascholing tandarts komt dichterbij

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

di. 15 oktober 2013

save

AMSTERDAM – Nascholing voor de tandarts moet de sfeer van vrijblijvendheid verlaten en verplicht worden gesteld. Dat adviseert een commissie van ‘wijze heren’, samengesteld door de besturen van NMT en NVT, in een rapport waarop Dental Tribune de hand wist te leggen. Het rapport richt zich in de eerste plaats op een oplossing voor de ‘accreditatieoorlog’, die ontstond door de slepende onenigheid tussen het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en de Stichting QuAT (Q-Keurmerk), maar bevat ook andere opvallende constateringen.

Volgens de commissie is het tijd dat de tandheelkundige professional zijn verantwoordelijkheid neemt en een professionele houding toont door het structureel volgen van bij- en nascholing. “Doet hij dat niet, dan lopen zijn patiënten het risico niet de kwaliteit van zorg te krijgen die zij elders wel kunnen ontvangen,” aldus het rapport. Het verplicht stellen van nascholing is de beste manier om de kwaliteit van de mondzorg te waarborgen. “Uiteindelijk zal een en ander ertoe dienen te leiden dat het lidmaatschap van een beroepsorganisatie slechts open staat voor diegenen die voldoen aan vigerende kwaliteitseisen.”

Of het advies daadwerkelijk aan de basis zal staan voor verplichte nascholing en hoe lang de implementatie ervan gaat duren, is vooralsnog onduidelijk. Wel lijkt de weg vrij om een einde te maken aan de wonderlijke situatie van dit moment: voor de mondhygiënist is nascholing verplicht, net als voor alle medici en vrijwel alle paramedici, maar voor de hoger opgeleide tandarts niet.

Voor de toekomst oppert de commissie een beperktere rol voor het KRT. Deze instantie zou slechts een registrerende rol moeten vervullen en zich niet moeten bezighouden met accrediteren en het al dan niet erkennen van accrediterende instanties. Door deze laatste taken kan de onafhankelijkheid, neutraliteit en objectiviteit van de procedure van accreditatie en registratie in het geding komen. “Accreditatie en registratie dienen in inhoudelijk en financieel onafhankelijk van elkaar functionerende stichtingen te worden ondergebracht,” concludeert het rapport.

Aangezien de commissie is ingericht door de NMT en NVT is deze slotsom opvallend. De huidige, ruim omschreven taken komen voort uit de statuten van het KRT. Deze zijn bij de oprichting in 2007 opgesteld door… NMT en NVT. Er lijkt dus sprake van voortschrijdend inzicht, waarbij de tandheelkunde de weg van het KNMG-model van gescheiden machten lijkt in te slaan.

Ook op de accreditatieprocedures is enige kritiek te lezen. Bij de accreditatie zou behalve op de cursusaanbieders ook de nadruk moeten liggen op specifieke bij- en nascholing, waaronder intercollegiaal overleg. Momenteel worden de programma’s slechts steekproefgewijs vooraf aan een oordeel onderworpen. De commissie hekelt daarnaast het toekennen van punten voor “informele discussieavonden” die vakinhoudelijk weinig bijdragen aan een hoogwaardige mondzorg. Het volgen van niet-geaccrediteerde bij- en nascholing zou in het geheel geen punten voor de herregistratie moeten opleveren, aldus de commissie.

De commissie adviseert de huidige KRT en Stichting QuAT om te vormen tot de beoogde stichtingen voor respectievelijk registratie en accreditatie. Hiertoe dienen deze stichtingen wel “aanzienlijke wijzigingen te ondergaan” in onder meer de statuten, de bestuurlijke samenstelling en de financiering. Of NVT en NMT zouden mogen c.q. moeten participeren blijft – met het oog op de gewenste onafhankelijkheid van beide stichtingen – een heikel punt.

Opvallend is ten slotte dat de commissie de toegevoegde waarde van e-learnings voor de tandarts nadrukkelijk onderstreept. Zij constateert “een enorme toename” van dergelijke programma’s, “terwijl de laagdrempeligheid de tandarts faciliteert in het volgen ervan.” De impliciete boodschap is dat de e-learning binnen het aanbod van bij- en nascholing voor tandartsen een steeds prominentere rol zal gaan spelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement