“Vanaf 2018 verplicht nascholen voor tandarts”

Search Dental Tribune

“Vanaf 2018 verplicht nascholen voor tandarts”

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 13 september 2017

save

Er is geen weg terug meer: nascholing gaat voor tandartsen een voorwaarde worden voor herregistratie. Er is voldoende draagvlak voor, en het ministerie VWS werkt al aan een wetsvoorstel. Dat blijkt uit een rondvraag onder de voorzitters van beroepsverenigingen KNMT en ANT en de FTWV. Hoe gaat deze verplichte bij- en nascholing vorm krijgen? En vanaf wanneer moet u nascholingsuren kunnen tonen voor uw herregistratie? Dental Tribune maakte een ronde langs de hoofdrolspelers en geeft u de stand van zaken.

Met de wettelijke verplichting tot nascholing voor tandartsen eindigt jarenlang gesteggel over het thema. In 2013 werd in een rapport, opgesteld door adviseurs Paul Rijksen en Dirk Bittermann in opdracht van de besturen van toen nog NMT en NVT, geadviseerd nascholing te ‘ontdoen van de sfeer van vrijblijvendheid’ met als doel de kwaliteit van de mondzorg te waarborgen. De verplichting tot nascholing geldt al wel voor de tandheelkundige specialismen, maar niet voor de tandarts algemeen practicus.

Zoals het er nu naar uitziet, wordt de verplichting tot nascholing vastgelegd door een wijziging van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Het wetsvoorstel tot wijziging is op dit moment in de maak bij het ministerie van VWS. Het is niet zozeer de vraag of, maar wanneer dit voorstel wordt aangenomen, vertelden de voorzitters van de KNMT en ANT aan Dental Tribune. Afhankelijk van of het besluit wordt genomen door het demissionair kabinet of een volgend kabinet. De voorzitters van zowel KNMT, ANT als FTWV zijn apert voorstander van wettelijke verplichting tot nascholing en stellen dat dit idee ook voldoende draagvlak heeft onder hun achterban.

Hoe moet die ‘verplichte nascholing’ eruit gaan zien? Wie neemt de taken van accreditatie en/of registratie op zich? Is er een rol weggelegd voor het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), waar een deel van de tandartsen nu al vrijwillig geregistreerd is, of moet dit worden belegd bij het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo)? Wordt de herregistratienorm die nu geldt voor de specialismen als leidraad genomen? En mag online nascholing meetellen? “We hebben een jaar de tijd om daarover tot overeenstemming te komen,” aldus ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes.

180 uur nascholen?
Consensus over de concrete invulling is er nog niet. De KNMT kiest als uitgangspunt graag de herregistratienormen zoals het KRT die nu hanteert: 180 uur aan deskundigheidsbevordering, verdeeld over minimaal vier competentiegebieden. Dat aantal uren iets terugschroeven vindt KNMT-voorzitter Wolter Brands wenselijk om de acceptatie voor iedereen wat soepeler te laten verlopen. De brede oriëntatie van de tandarts behouden door op meerdere competentiegebieden bij te scholen vindt hij erg belangrijk en wil hij in deze vorm behouden. Overigens wijst hij er op dat het hier om CANMED-competenties gaat en dat dat iets anders is dan de verschillende klinische deelgebieden die er in de tandheelkunde bestaan. Verder heeft de verplichting tot visitatie en patiëntenquêtes, zoals het KRT die nu stelt, voor de KNMT niet de eerste prioriteit. “Begin eerst eens met die deskundigheidsbevordering,” adviseert Brands. “Tandartsen die meer willen doen dan wettelijk verplicht, kunnen zich zo extra profileren.”

Ook de FTWV vindt dat nascholing een programma moet omvatten waarin de nieuwste ontwikkelingen op alle deelgebieden van de tandheelkunde aan bod komen. “Je registreert je als algemeen-practicus en dat houdt in dat in je nascholing ook alle onderdelen aan bod moeten komen,” legt FTWV-voorzitter Rob Burgersdijk uit. Hij pleit voor een alumni-programma zoals hij dat enkele jaren terug in Nijmegen ontwikkelde. Uitgangspunt daarbij was dat tandartsen na twee dagen evenveel zouden weten als een op dat moment afstuderende. Omgerekend naar vijf jaar, inclusief zelfstudie, gaat het in de constructie van Burgersdijk om zo’n 120 uur bij- en nascholing, verdeeld over zes disciplines. Dat aantal uren staat los van een deelgebied waarin een tandarts zich verder wil verdiepen. Gedifferentieerde tandartsen zouden dit ‘basisprogramma’ dus ook moeten volgen. “Dat betekent dat ook een tandarts-endodontoloog de meest recente theorieën over de volledige prothese voorgeschoteld gaat krijgen. Dat kan voor discussie gaan zorgen,” voorspelt Burgersdijk.

Nodeloos nascholen
Die vrees blijkt gegrond als we Vaartjes naar het onderwerp vragen. De ANT-voorzitter hekelt het idee gedifferentieerde tandartsen telkens weer tot op het niveau van een pas afgestudeerde bij te scholen. “Wat moet een tandarts-implantoloog met een cursus over de kindertandheelkunde?” De ANT waarschuwt verder voor het ontstaan van monopolisten. Dat zou gebeuren als het accrediterend orgaan en de aanbieders te veel met elkaar verweven zijn of als het accreditatie-orgaan te hoge eisen stelt. “De tandarts moet voldoende invloed houden op dat orgaan en de transparantie ervan,” bepleit Vaartjes.

Daarnaast wil de ANT dat er ruimte blijft voor niet-geaccrediteerde nascholing, zoals studiegroepjes en kleinschalige cursussen. “Als je geen punten toekent aan een studieavond over een nieuwe techniek, zullen mensen hier niet langer heengaan, terwijl dat ontzettend nuttig kan zijn.” Ook hoeft toetsing bij bijeenkomsten geen vereiste te zijn om punten te krijgen en moet online nascholing volgens de ANT mee kunnen tellen.


Enquête Dental Tribune: meerderheid respondenten vóór verplichte nascholing

Dental Tribune hield in de nieuwsbrief een poll over verplichte nascholing. Die werd door 191 personen ingevuld. Met 57% was een duidelijke, maar niet overweldigende meerderheid het eens met de stelling dat nascholing wettelijk verplicht moet worden voor de tandarts. 43% was het oneens met de stelling en slechts één respondent had er geen mening over. Van de deelnemers was de meerderheid (63%) werkzaam als tandarts algemeen practicus. Meer mannen dan vrouwen vulden de enquête in (60% vs. 40%). Iets meer dan de helft van de respondenten (52%) was tussen de 46 en 64 jaar oud.
Op 1 januari 2017 stonden er 4.671 tandartsen in het KRT-register. Daarvan is ruim 99% tandarts, een enkeling is orthodontist of kaakchirurg (in opleiding).
Dental Tribune vroeg bij diverse aanbieders na hoeveel deelnemers hun nascholingen in 2016 telden. Alleen ACTA Dental Education, marktleider in tandheelkundige nascholing, voorzag ons van cijfers. In 2016 bezochten in totaal 4267 deelnemers nascholing bij ACTA Dental Education. Dit aantal is de afgelopen jaren stabiel. Het merendeel van de bezoekers is tandarts. Online nascholing wordt hierbij niet meegeteld.


We vroegen Jan Willem Vaartjes naar het ANT-standpunt over verplichte nascholing:

Dit artikel is een verkorte weergave van het interview met Jan Willem Vaartjes, Wolter Brands en Rob Burgersdijk in de september-editie van Dental Tribune. Deze is op 19 september 2017 verschenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement