Nieuwe Stichting KIMO is bestuurlijk niet sectorbreed

Search Dental Tribune

Nieuwe Stichting KIMO is bestuurlijk niet sectorbreed

(foto: Canva/MetsikGarden)
Reinier van de Vrie

Reinier van de Vrie

za. 12 februari 2022

Bewaar

Per 1 februari 2022 is de Vereniging Kennisinstituut Mondzorg omgezet naar de rechtsvorm Stichting Kennisinstituut Mondzorg. De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting ligt bij de KNMT en de Federatie van Tandheelkundige Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV). NVM-mondhygiënisten en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) zijn tot hun spijt, net als bij de vereniging, niet bestuurlijk bij de nieuwe stichting betrokken.

Met het voortgaan in de stichting geven de KNMT en de FTWV naar eigen zeggen een duidelijk signaal af verder te willen met het evidence-based ontwikkelen van hoogwaardige klinische praktijkrichtlijnen en verwante richtlijnproducten voor de mondzorg. De stichting heeft de ambitie nieuwe richtlijnen te ontwikkelen en eerder ontwikkelde KIMO-richtlijnen zo nodig te herzien. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2022 het eerste meerjarenprogramma 2017-2021 afgerond met de richtlijn ‘Antibioticumgebruik in de mondzorgpraktijk’.

Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) noemt misschien wel als belangrijkste wijziging het feit dat de KNMT de komende jaren zorgdraagt voor de financiering en dat er dus geen gebruik meer wordt gemaakt van financiering door het ministerie van VWS of andere partijen.

Net zoals dat bij de vereniging het geval was zijn NVM-mondhygiënisten en de ONT bestuurlijk niet betrokken bij de nieuwe stichting. Volgens KIMO-directeur Maarten Jansen was die bestuurlijke verbreding (nu nog) een te grote stap, voor met name de KNMT. Eerst lijkt men in ieder geval de resultaten af te willen wachten van het lopende experiment met taakherschikking. Maar inhoudelijk blijven NVM-mondhygiënisten, ONT en andere partijen in het veld betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen of bij advisering over een nieuw meerjarenprogramma, zo verzekert hij.

ONT-voorzitter Marnix de Romph vindt het jammer dat zijn organisatie bestuurlijk niet is betrokken bij de Stichting KIMO. “De mondzorg is breder dan alleen de tandheelkunde, daar horen ook de mondhygiënisten en de tandprothetici bij. Het was sterker geweest als de stichting bestuurlijk sectorbreed was samengesteld, net zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij ‘De Mond Niet Vergeten!’.” De ONT had graag mee willen denken over bestuurlijke betrokkenheid en was ook bereid geweest na te denken over een (financiële) bijdrage, aldus De Romph.

Voor NVM-mondhygiënisten geldt hetzelfde. De beroepsvereniging had het mooier gevonden als de Raad van Toezicht de totale sector had vertegenwoordigd, laat het NVM-bestuur desgevraagd weten, maar ziet nog wel mogelijkheden voor bestuurlijke betrokkenheid. In het KIMO-bestuur is namelijk een vacature voor een derde bestuurslid. “Er wordt gevraagd naar een mondzorgverlener. Het zou mooi zijn als het nieuwe bestuurslid mondhygiënist of tandprotheticus is. Daarmee wordt het bestuur van KIMO een betere vertegenwoordiging van de verschillende mondzorgverleners, wat beter past bij een richtlijneninstituut met het doel om mondzorgbreed richtlijnen te ontwikkelen,” aldus het NVM-bestuur.

De ONT blijft zich ondanks bovenstaand bezwaar van harte inhoudelijk inzetten voor goede richtlijnen, zegt De Romph. “Daar gaat het ons primair om, het zou kinderachtig zijn om daaraan niet meer mee te willen werken.”

Ook NVM-mondhygiënisten blijft KIMO een warm hart toedragen. “Vanzelfsprekend blijven wij graag betrokken bij de ontwikkeling en herziening van richtlijnen. Immers, alle mondzorgverleners dienen met de richtlijnen uit de voeten te kunnen en de richtlijnen gelden ook voor alle mondzorgverleners. De beroepsverenigingen hebben ook een belangrijke rol om in consultatieronden hun achterban te informeren en te stimuleren feedback te geven over de praktische uitvoerbaarheid van een richtlijn. Verenigingen hebben daarnaast een belangrijke rol bij de implementatie van richtlijnen. De mondzorg mag trots zijn op het instituut KIMO en de richtlijnen die ontwikkeld zijn.”

In de nieuwe Raad van Toezicht van de Stichting KIMO zijn namens de KNMT Eric Alkemade, Ellen van der Linden, Martin Heij en Reinout Reijnen vertegenwoordigd. Namens de FTWV zijn dat Rob Barnasconi, Nico Creugers en Anke Kortier. Maarten Jansen blijft aan als directeur voor het bureau.

Het KIMO-bestuur blijft met Danielle Boonzaaijer en James Huddleston Slater vooralsnog ongewijzigd. Naar een derde bestuurslid wordt zoals aangegeven nog gezocht. Gegadigden kunnen zich voor deze vacature melden bij de Stichting KIMO.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement