Dental Tribune Netherlands

Patiënten vinden weg naar Geschilleninstantie Mondzorg

October 16, 2019

UTRECHT – De Geschilleninstantie Mondzorg heeft vorig jaar 31 uitspraken gedaan in een geschil tussen patiënt en mondzorgverlener. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Vrijwel alle klachten gingen over een tandheelkundige behandeling.

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. In dat kader zijn (mond)zorgaanbieders per 1 januari 2017 verplicht om over een klachtenfunctionaris te beschikken en aangesloten te zijn bij een door VWS erkende geschilleninstantie. Daarom hebben de ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten en de Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT) in samenwerking met de Consumentenbond de Geschilleninstantie Mondzorg opgericht. De geschilleninstantie spreekt zich uit over de gegrondheid van een klacht en is bevoegd om een schadevergoeding tot maximaal 25.000 euro toe te kennen.

Volgens de SGIM weten patiënten inmiddels hun weg naar de geschilleninstantie te vinden. In 2018 werden 56 geschillen voorgelegd aan de SGIM, wat vergelijkbaar is met 2017. 42 geschillen werden doorgezet en ter zitting behandeld. In 12 gevallen werd de klacht alsnog ingetrokken. In totaal vonden 34 hoorzittingen plaats, die resulteerden in 31 uitspraken.

Vrijwel alle klachten gingen over een tandheelkundige behandeling. Eén klacht ging over de declaratie en één over onjuiste informatie. Alhoewel bejegening in enkele klachten wel een rol speelde, was dit geen hoofdreden om een geschil aan de SGIM voor te leggen.

In totaal eisten 29 klagers een schadevergoeding. Aan 8 klagers werd dit toegewezen, met een totaalbedrag van 64.191 euro. Bij 17 geschillen moest de behandelaar het door de klager betaalde griffiegeld vergoeden.

(bron: Stichting Geschilleninstantie Mondzorg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 4, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International